Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Merkez Birliğinin Kuruluşu, Amaç Ve Çalışma Konuları Kuruluş, Birliğin Adı MADDE 1- (1)Bu kuruluş belgesi hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip ve sığır ırklarını ıslah etmek üzere il düzeyinde kurulmuş olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri arasından "Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği" kurulmuştur. (2) Merkez Birliğinin merkezi Ankara`dır. (3)Merkez Birliğinin çalışma alanı ulusal ve uluslararasıdır. (4)Birliğinin kısaltılmış unvanı TDSYMB olacaktır. Amaç MADDE 2-(1)Merkez Birliğinin amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soy kütüğü, ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, üye il birliklerinin teknik ve sağlık işleri ile idari ve mali konularda denetlenmesi, suni tohumlama, embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sperma, embriyo, ovum vb. genetik materyallerin yurt içinde üretilmesi, bunun için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde genetik materyallerin yurt dışından ithal edilmesi, genetik materyallerin ıslah programı kapsamında il birlikleri tarafından kullanılmasının sağlanmasına ek olarak genetik materyallerin pazarlanması amacına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında bayilikler verilmesi, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir. Çalışma Konuları MADDE 3-(1)Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir. a) Bakanlıkça belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programları yapmak ve uygulamak, b) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birliklerin gelişmelerine yardımcı olmak, gerekli önerilerde bulunmak ve yaptırımlar uygulamak, c) Birliklerin, Ülke Hayvancılığı politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilerine iletmek ve çözümlemek için çaba sarfetmek, ç) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, görevlerin dışına çıkan birlikleri tespit etmek ve gerekli yaptırımları uygulamak, d) Merkez Birliği Yönetim Kurulu; Genel Kuruldan devralınan yetki ile uluslararası hayvancılık birliklerine, enstitülerine üye olmak, hayvan sergi ve panayırlarına katılmak, e) Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, f) Hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarını tespit komisyonlarında görev almak, g) Dış ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm üye birliklere iletmek, ğ) Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için hükümet mercileri ile ilişki kurmak, h) Hayvancılık konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak, ı) Birliklere iç ve dış kaynaklardan kredi sağlamak, i) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak, j) Birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak, k) Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; ön soykütüğü ve soykütüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak, şubenin görevlerini komşu birliklere veya kamu kurumları ile yapacağı protokol veya proje çerçevesinde anılan kuruluşlarla ortaklaşa yapmak, l) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek. Bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak, yaptırmak ve yayınlamaktır. İKİNCİ BÖLÜM Üyelik İşlemleri MADDE 4-(1) Merkez Birliğinin üye sayısı il sayısı kadardır ve her ilden bir birlik üyeliğe kabul edilir.Merkez Birliği en az 7 adet Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin iştiraki ile kurulur. Üyelik Şartları MADDE 5-(1) Aşağıdaki niteliklere haiz damızlık sığır yetiştirici birlikleri merkez birliğine üye olabilirler: a) Kuruluşunu tamamlamış ve kuruluş genel kurulunu yapmış ve organlarını teşekkül ettirmiş olmak, b)Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetleri yürütebilecek altyapıya sahip olmak. Üyeliğe Kabul MADDE 6-(1) Merkez birliğine üye olabilmek için, merkez birliği kuruluş belgesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında kuruluş belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise kuruluş belgesini kabul ettiklerine dair bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak şartı aranır. (2)Merkez birliği yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, en geç dört ay içerisinde cevaplamakla yükümlüdür. Cevap olumsuz olduğu takdirde; eksik olan belgeler yeniden düzenlenerek Merkez Birliğine sunulur. Merkez birliğine kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, kuruluş belgesinde belirtilen üyelik şartlarını taşıyan birlikleri üyeliğe kabul etmek zorundadır. (3)Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; ön soy kütüğü ve soy kütüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla oluşturulan şubeler; geçici veya aday üye statüsünde üye kabul edebilir ve her türlü yükümlülüklerini Merkez birliği yönetim kurulu ile yapacakları protokolle belirler. Genel kurullarda oy kullanamazlar. Merkez birliği genel kurullarına delege olarak katılamazlar. Üyelikten Çıkma MADDE 7-(1) Üye birlikler, genel kurullarından alacakları karara istinaden kendi istekleriyle üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, merkez birliği yönetim kurulu kararıyla olur. (2)İl birliğinin üyelikten çıkması, merkez birliğine olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan birlik 2 ay içerisinde merkez birliğine olan borçlarını ödemek zorundadır. Üyelikten Çıkmanın Sınırlandırılması MADDE 8-(1) Kanuni bir zorunluluğu olmayan birlikler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce, üyelikten çıkmak için başvuramazlar. Ayrıca, merkez birliğinin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi gerekçesiyle yönetim kurulu çıkma taleplerine sınırlandırma getirebilir. Bu sınırlama iki yılı aşamaz. Üyelikten Çıkarılma MADDE 9-(1) Aşağıdaki hallerde birlikler üyelikten çıkarılabilir: a) Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesindeki yükümlülükleri bir ay ara ile yapılacak iki yazılı tebligata rağmen yerine getirmemek, b) Merkez birliğinin maddi ve yargı kararıyla belirlenen manevi zararına olabilecek faaliyetlerde bulunmak,. c) Merkez birliğinin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları merkez birliği talimatı dışında kullanmış olmak. (2)Kuruluş belgesinde gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.,Üyelikten çıkarılma, merkez birliği yönetim kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır. Üyeler, çıkarılma kararına tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, Merkez birliğinin bulunduğu adli mercilerde iptal davası açabilirler. 3 ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkartılma kararı kesinleşir. Haklarında çıkarılma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararları kesinleşinceye kadar üyelikleri devam eder. (3)Üyelikten çıkarılma kararı kesinleşen birlik, üyelikten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile merkez birliğine tekrar üye olamaz. Üyelikten Düşme MADDE 10-(1) Aşağıdaki hallerde birliğin merkez birliğine olan üyeliği düşer: a)Kuruluş belgesinin 5. maddesin de yer alan merkez birliği üyelik yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yitirmiş olmak, b)Birliğin kapanması, dağılması veya iflası halinde, (2)Üyelikten düşme, birliğin merkez birliğine olan borçlarını ortadan kaldırmaz. (3)Birliğin üyelikten düşme tarihinden itibaren merkez birliği icra ve iflas kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahsili için gerekli iş ve işlemleri yerine getirir. (4)Üyelikten düşme merkez birliği yönetim kurulu kararı ile olur. Merkez birliği, üyelikten düşme durumunu, yönetim kurulu karar tarihini müteakip bir ay içerisinde birliğe yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür (5)Üyelikten düşme işlemi, genel kurul kararı gerektirmez. (6)Üyeliği düşen birlik, üyeliği düştüğü tarihten itibaren bir yıl süre ile merkez birliğine tekrar üye olamaz. Üyeliğin Askıya Alınması MADDE 11-(1) Merkez birliği yönetim kurulu; Bakanlığın teknik denetimi sonunda hazırladığı rapor doğrultusunda veya merkez birliği denetleme kurulunun talebi ile üye birliğin üyeliğini belirtilen sürelerle askıya alabilir. Askıya alma süresi üç ayı geçemez. Bu süre içerisinde birlik üyesi yetiştiricilerin mağduriyetleri merkez birliği ve Bakanlık tarafından alınacak tedbirlerle önlenir. Askı süresince kusurlarını düzeltmeyen birliklerin fesih işlemlerine başlanılmasını Merkez Birliği yönetim kurulu il birliği genel kuruluna sunar. Çıkan, Çıkarılan Veya Üyelikten Düşen Birliklerle Hesaplaşma MADDE 12-(1) Merkez birliği üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyelikten düşen birliklerle üç ay içerisinde hesaplaşma yapılır. Hesaplaşmada merkez birliğinin mal varlığı ve yedek akçeleri üzerinde hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Dağılma hali nedeniyle üyeliği düşen birliğin kalan mal varlığı merkez birliğine devredilir. Birliğe Tekrar Girme MADDE 13-(1)Merkez birliği üyeliğinden çıkmış, çıkarılmış ve üyelikten düşmüş olan birlikler, çıkma, çıkarılma veya düşme nedenlerini ortadan kaldırmış olsalar dahi, bir yıldan önce Merkez birliğine tekrar üye olamazlar, (2)İki defa üyelikten çıkan veya iki defa üyeliği düşen birlikler ile merkez birliği aleyhine, merkez birliğinin yargı kararıyla belirlenen manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunma nedeniyle bir kez üyelikten çıkarılan birlikler, üç yıl süre ile merkez birliğine tekrar üye olamazlar, merkez birliğine tekrar üye olmak isteyen birliklerde, yeni üyelik şartları aranır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üyelerin Hak Ve Ödevleri Katılım Payı Ve Aidatlar MADDE 14-(1) Merkez birliği üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidatları ve soy kütüğü hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdürler. GİRİŞ AİDATI MADDE 15-(1) Merkez birliği genel kurulu tarafından belirlenen giriş aidatı; merkez birliğine üyeliği kabul edilen il birliği tarafından bir defada girişte ödenir. Yıllık Aidat MADDE 16-(1) Merkez birliği genel kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat; üye il birlikleri asıl üye sayısı esas alınarak tespit edilir. Giriş aidatının ödendiği yıl yıllık aidat ödenmez. Soykütüğü Hizmet Bedeli MADDE 17-(1) Merkez Birliği yürüteceği soykütüğü faaliyetleri (veri tabanı hizmetleri, raporlama hizmetleri, veri depolama ve muhafazası, damızlık değer tahmini ve diğer değerlendirmeler vb.) için üye birliklerden soykütüğü hizmet bedeli olarak; a) Islah amaçlı olarak verim yönüne bakılmaksızın birliğin inek başına tahsil etmiş olduğu asgari 50 (elli) litre çiğ süt eşdeğeri soykütüğü hizmet bedelinin %10’u tahsil edilir. b) Soykütüğü hizmet bedelinin belirlenmesinde, ildeki ilgili yılın ocak ayına ait beher litre çiğ süt satış fiyatı esas alınır. c) Soykütüğü hizmet bedelinin hesaplanmasında sağmal veya kuru dönemde olmasına bakılmaksızın, birliğin soykütüğü sistemine kayıtlı inek sayısının tamamı dikkate alınır. ç) Yıl içinde Merkez Birliğine üye olan birlikler, üyeliğe kabul edildiği ay hariç daha sonraki aylar için yıllık soykütüğü hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler. d) Üye birliklerden alınacak soykütüğü hizmet bedelinin borçlandırma ve tahsilât şekli bir aydan az, altı aydan fazla olmamak şartı ile Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. e) Birlik bulunmayan ya da kurulmuş olan birliğin faal olmadığı illerde özel protokol kapsamında çalışılan şubeler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı hayvancılık işletmelerden tahsil edilecek soykütüğü hizmet bedelinin miktarı ve ödeme şekli, bir aydan az, altı aydan fazla olmamak şartı ile Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aidatların Ödenme Şekli MADDE 18-(1) Giriş aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Katılım payları ve yıllık aidatlar ve soy kütüğü hizmet bedelleri merkez birliği genel kurulunun vereceği karara göre aylık, üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir. Sermaye MADDE 19-(1) Merkez Birliğinin sermayesi değişebilir olup, birliklerin merkez birliğine girerken ödemiş oldukları giriş aidatları merkez birliğinin ana sermayesini oluşturur. Girişte bu sermaye genel kurulca belirlenen miktardan az olamaz. Aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur. Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez. Borç Para Alma MADDE 20-(1) Merkez birliği amaçlarını gerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç para alabilir; resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir. Bilgi Edinme Hakkı MADDE 21-(1) Yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz. Sorumluluk MADDE 22-(1) Merkez birliği borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Üye birlikler giriş aidatları kadar sorumlu olup bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. İflas Halinde Yükümlülük MADDE 23-(1) Merkez birliğinin iflası halinde, iflas idaresi üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır. Birliğe Yeni Giren Üyelerin Sorumlulukları MADDE 24-(1) Merkez birliğinin mali durumunu bilerek merkez birliğine yeni üye olan birlikler üyeliklerinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez. Sır Saklama Yükümlülüğü MADDE 25-(1) Merkez birliğinin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç, hiçbir üye iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan merkez birliğine karşı sorumlu olduğu gibi birliğin şikâyeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi gerekli yasal işlemlere başvurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkez Birliğinin Organları MADDE 26-(1) Merkez birliği organları şunlardır: a) Merkez birliği genel kurulu b) Merkez birliği yönetim kurulu c) Merkez birliği denetleme kurulu Genel Kurul MADDE 27-(1)Merkez birliği genel kurulu en yetkili karar organı olup; iki yılda bir Yönetim Kurulunun daveti üzerine asıl delege tam sayısının asgari yarısından bir fazlasının katılımı ile Ankara’da toplanır. Merkez birliği genel kurulunda, genel kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan ve merkez birliğine karşı yükümlülüklerini yerine getiren il birliklerin delegelerinin oy kullanma hakkı vardır. Her delege bir oy kullanır. İl birlikleri kesin delege sayıları ve isimlerini merkez birliği genel kurul tarihinden en geç 30gün önce merkez birliğine bildirmekle yükümlüdürler. Tespiti yapılan delegelerden geçerli mazeretle genel kurula katılamayacak olan asil delegelerin yerine seçilme sırasına göre yedek listeden tamamlanır. Vekâleten oy kullanılmaz. Genel Kurulun Devredilemeyen Görevleri MADDE 28-(1)Genel Kurulun devredilemeyen görevleri şunlardır. a) Yönetim Kurulunca Bakanlığa teklif edilmesi düşünülen mevzuat değişiklikleri ve kuruluş belgesinde yapılması istenen değişiklikler için karar almak. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile görüşmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek, b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve ihtiyaç duyulduğunda Hesap Tetkik Komisyonu ve Tasfiye Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde her üç kurulun da üyelerinin işlerine son vermek, c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu, Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya reddetmek, ç) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarını ibra veya ret etmek, d) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, e) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak, f) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu ve üye birlikler tarafından yapılacak teklifleri incelemek, bunlar arasından yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek, g) Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek, h) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek, ı) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılım paylarını belirlemek, i) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula getirilen üyelikten çıkarılma ve diğer teklifler hakkında karar vermek, j) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerine verilecek yolluk ile aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlara uygun olmak üzere huzur hakkı miktarlarını belirlemek, k) Üye birliklerin ödemeleri gereken üyelik giriş aidatını ve üye yıllık aidatını belirlemek, l) Yasa ve yönetmeliklerle Genel Kurula bırakılmış konular hakkında karar almak, bu konuda ilgili merciler ile görüşmeler yapmak üzere Merkez Birliği Yönetim Kurulu`na görev vermek, m) Merkez Birliği faaliyetleri hakkında öneri ve direktiflerde bulunmak, n) Üye Birlikler ile ilgili tüm ödentileri tespit etmek. o) İşletme hesabıyla, bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farklarının birliklere bölüştürülmesi hakkında kararlar almak, ö) Üye Birliklerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulunun yetkisi dışında olan her konuda karar almak. p) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanına farklı olmak üzere Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyeleri için ücret ve yolluk bedellerini belirlemekle yükümlüdür. (2)Denetleme Kurulu üyelerine üç ayda bir gerçekleştirecekleri mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı brüt-net olarak iki asgari ücretten az, üç asgari ücretten fazla olamaz. (3)Tasfiye Kurulu üyeleri için belirlenecek aylık ücret, yolluk ve huzur hakkı bedelleri için Denetleme Kurulu üyeleri esas alınır. (4)Yönetim Kurulu Başkanına aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak iki asgari ücretten az, beş asgari ücretten fazla olamaz. Yönetim Kurulu üyelerine aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak iki asgari ücretten az, üç asgari ücretten fazla olamaz. Genel Kurulun Devredilebilen Görevleri MADDE 29- (1) Genel Kurulun devredilebilen görevleri şunlardır: a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve üye birlikler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar verilen konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek, b) Merkez Birliğinin başka örgütlerle işbirliği yapmasına karar vermek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, c) Aynı faaliyet alanı ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek, bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, ç)Üye birliklere Merkez Birliği aracılığıyla sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, d) Yeni müdürlükler ihdas etmek, büro, alım ve satım merkezlerini açmak ve her türlü kiralama konusunda karar vermek ve bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek, e) Satın alınacak veya satışı yapılacak gayrimenkul ile ilgili tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek, f) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılması ile ilgili tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek, ğ) Karara bağlanan bilanço hesapları, yıllık bütçeler ve yıllık çalışma programlarının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, h) Üyelerin ve Merkez Birliğinin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, demirbaşlar ve üretim maddelerinin temin edilmesi, kullanımı, bakımı, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek, ı) Her türlü hayvansal ürünün üretimi ile işlenmesi için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, kurulu olan tesislere ortak olmak, pazarlama organizasyonları kurmak ve işletmek ile ürün pazarlama bayiliği verme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, i) Personel kadrosu ve ücretleri ile yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarının tespiti ve uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, j) Banka ve kamu kuruluşlarından temin edilecek kredi ve yardımlarla, gerçekleştirilecek yatırımlara ve faaliyetlere karar vermek. Bu konularda iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek, k) Birliklerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulunun yetkisi dışında olan konularla ilgili alınan kararlar çerçevesinde tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, l) Merkez Birliğinin başka birliklerle işbirliği yapması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, m) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyeleri için karara bağlanan huzur hakkı ve yolluklar ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi doğrultusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, n) Terkinine karar verilen canlı ve cansız demirbaşlar ile ilgili tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek, o)Her türlü kiralama konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,, ö) Üye birliklerin ve Merkez Birliğinin menfaatine olacak her konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, p) Üye birliklerin ödemeleri gereken üyelik giriş aidatı, üyelik yıllık aidatı ve soy kütüğü hizmet bedeli ile üyelere satılan mal ve hizmet karşılığı bedellerin tahsili konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, r) Bakanlık tarafından üyelere verilecek hibe, teşvik ve desteklemeler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek, s) Birliklerin Kurulu olmadığı veya aktif olmadığı yerlerde soy kütüğü ve ön soy kütüğü ve benzeri ıslah amaçlı faaliyetleri yürütmek amacıyla özel protokoller ve projeler yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, ş) Birliklerin ıslah programları kapsamında her türlü faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli her türlü girdi ve genetik materyali üretmek, temin etmek, depolamak, birliklere kullandırmak, yurt çapında dağıtma ve pazarlama konularındaki tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek, t) İç ve dış kaynaklardan kredi temini ile her türlü sigorta işlemlerini yapmak veya yaptırmak hususunda tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek, u)Merkez Birliği ve İl Birliklerinin personel çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Genel Kurulca kabul edilen personel mevzuatının uygulanması ve takibi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, Genel Kurul Toplantıları MADDE 30-(1) Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır : a) Olağan genel kurul b) Olağanüstü genel kurul (2)Üye birlik delegeleri, merkez birliği genel kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegeler vekâlet yoluyla oy kullanamazlar. Olağan Genel Kurul Toplantısı MADDE 31-(1) Merkez Birliği Genel Kurulu, iki yılda bir Yönetim Kurulunun daveti üzerine asıl delege tam sayısının asgari yarısından bir fazlasının katılımı ile Ankara’da toplanır. Genel Kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu il sayısı olan asgari yedi farklı ilden yirmi beş asıl delegeden az olmamak şartıyla, çoğunluk aranmaksızın birinci toplantı ile arasında 15 günden az olmamak kaydıyla en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları aşağıdaki şekillerde yapılır. a) Seçimli Olağan Genel Kurul:, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve diğer konuların görüşülerek karara bağlanması için dört yılda bir Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilen genel kuruldur. b) Mali Olağan Genel Kurul: İki yılda bir gerçekleşen ve tahmini bütçelerin görüşülmesi ve ibrası ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulunun daveti ile Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilen genel kuruldur. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı MADDE 32-(1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tasfiye Kurulu kararı veya delege tam sayısının en az 1 / 5`inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile çoğunluk aranmaksızın yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla ikinci toplantı yapılır. Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunu resen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun gerçekleşmemesi halinde Genel Kurul Bakanlık tarafından resen gerçekleştirilir. Çağırma Şekli Ve Gündem MADDE 33-(1) Merkez birliği yönetim kurulu o yıla ait genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını içeren yazı ekinde gündemi taahhütlü mektup ile asıl delegelere gönderir veya imza karşılığı elden asıl delegelere ulaştırılmak üzere üye il birliği yönetim kurullarına gönderir. Ayrıca genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce delegelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere ulusal gazetelerden birisine toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda; çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirtilir. Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak bakanlık temsilcisi atanması istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan asıl delegelerin birinin nezaretinde toplantı yapılır. Toplantı gündeminde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, Genel Kurul gündeminde Divan Teşekkülünden sonra diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce, Merkez Birliği asıl delege tam sayısının en az 1/5’inin Divan Başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan Merkez Birliği asıl delegelerinin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır. Toplantıya Başlama MADDE 34-(1) Yoklamayı müteakip toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yönetim kurulu başkanının toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden birisi, bulunmadıkları zaman ise genel kurulca gösterilecek bir delege tarafından açılır. Toplantıda delege sayısının yarıdan bir fazlası olduğu anlaşılınca başkanlık divanının seçimine geçilir. Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz delegeler arasından toplantıyı yönetecek bir başkan, 2 katip seçilir. Seçimlerin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifçisi seçilir. Başkanlık divanına birlik başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve birlik çalışanlarından herhangi biri seçilemez. Olağan Mali Genel Kurul toplantılarında, gündemde Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi yok ise Divan seçiminde oy tasnifçilerinin seçilmesine gerek yoktur. Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere; genel kurulda ibra maddesi görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse genel kurulca ya da bakanlıkça veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul kaldığı yerden yeniden toplanır. Çağrı, 33. Maddeye uygun olarak gerçekleştirilir. Hazır Bulunanlar Listesi MADDE 35-(1) Genel kurul toplantısına katılan delegeleri gösteren "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenir. Bu listeye oy yetkisine haiz delegenin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kimlik Numarası, tüzel kişiliği haiz delegelerin unvanları ve vergi kimlik numarası, temsil ettiği il birliği ve imza hanesi yazılır. Liste toplantıya katılan delegelere toplantıya başlamadan önce imzalatılır. Listenin bakanlık temsilcisi ve genel kurul divan heyeti tarafından da imzalanması gereklidir. Karar Nisabı MADDE 36-(1) Kararlar hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci tur oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4` ünün rızası gereklidir. Genel kurulda verilen kararlar tüm üye il birlikleri ve il birliği üyeleri için geçerlidir. Çoğunluğun Hazır Bulunması MADDE 37-(1) Bütün delegelerin toplantıda hazır bulunması halinde genel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Oy Kullanamayacaklar MADDE 38-(1) Birlik işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilen delegeler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri için geçerli değildir. Merkez Birliği asıl delegeleri dışındakiler oy kullanamazlar. Vekâlet yoluyla oy kullanılmaz. Merkez Birliği Yönetim Kurulu Ve Denetleme Kurulunun Seçimi MADDE 39-(1)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık oylama ile, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oylama ile yapılır. (2)Seçimlerin gizli yapılması halinde Merkez Birliği mührünü taşıyan zarflar divan heyeti tarafından hazır bulunanlar listesini imza eden delegelere verilir. Delegeler, tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek oylarını seçim sandığına atarlar. Kullanılan oyların katılan delege sayısına göre fazla çıkması halinde, fazla oy sayısı kadar oy pusulası açılmadan ve içeriği anlaşılamayacak hale getirilerek iptal edilir. Sandık açılıp, oy sayımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır. (3) Seçime katılan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu listeleri kendi aralarında asıl ve yedek olarak değerlendirilir. (4)Seçimlerde tarafları farklı renkle temsil eden basılı oy pusulaları kullanılır. Oy pusulalarının hazırlanması öncesinde liste temsilcileri pusula rengi konusunda anlaşarak en az üç tur seçimde kullanılmaya yetecek sayıda basılı oy pusulası hazırlama konusunda sorumludurlar. (5)Üzerinde çizik, tahrifat ve iptaller bulunan basılı oy pusulaları değerlendirmeye alınmaz. (6)Seçimlerde geçerli olan oy pusulası sayısı esas alınır. (7)Üye olan İl Birliği, Merkez Birliği Yönetim Kurulu listesi (asil ve yedek) veya Denetleme Kurulu listesinde (asil ve yedek) sadece bir asıl delege ile temsil edilir. Aynı organ (Yönetim Kurulu listesi veya Denetleme Kurulu listesi) içerisinde bir il birliği birden fazla delege ile temsil edilemez. (8)Oy sayımı sonucunda tarafların eşit oy alması durumda, seçim iki tura kadar daha tekrarlanır. Üçüncü turda da tarafların oy eşitliğinin bozulmaması halinde tarafların yazılı muvafakati ile kazanan liste kura ile belirlenir. Genel Kurul Toplantısına Ait Belgelerin Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığına Gönderilmesi MADDE 40-(1) Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı, kâtipler ve Bakanlık temsilcisi tarafından her bir sayfası imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan asıl delege sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısının gerçekleştiği günden itibaren en geç on beş işgünü sonuna kadar aşağıdaki belgeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilir veya elden teslim edilir. a) Toplantıya ilişkin ilanlar ve diğer belgeler, b) Gündem, c) Bakanlık temsilcisi ve Divan üyeleri tarafından imzalanmış Genel Kurul tutanağı, ç) Bakanlık temsilcisi ve Divan üyeleri tarafından imzalanmış Hazır Bulunanlar Listesi, d) Genel Kurula sunulan mali tablolar, faaliyet ve denetim raporları ve diğer belgeler. Kararların Bozulması MADDE 41-(1) Yönetmeliğe, kuruluş belgesi hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile aşağıda belirtilen kimseler genel kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde merkez birliği merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler; a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten; oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden delegeler, b) Yönetim kurulu, c) Kararların yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde, bu kurulların üyelerinden her biri, (2)Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. (3)Genel kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu MADDE 42-(1)Yönetim kurulu, kanun, ilgili yönetmelik ve kuruluş belgesi hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır. Üye Sayısı Ve Üyelik Şartları MADDE 43-(1) Merkez birliği yönetim kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından delegeler arasından seçilen, yedi asıl üye, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna bir ilden en fazla bir üye girer. Kendi birliklerinde asil üyeliği düşen yönetim kurulu üyelerinin merkez birliği yönetim kurulu üyeliği de düşer. Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda denetleme kurulu üyesi olamaz. Yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak (cezası ertelenenler ile af kapsamına girenler hariç), c) Hacir altında bulunmamak, ç) 18 yaşından küçük olmamak, d) Yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle ve denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sihri akrabalıkları olamaz. e) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak, f) Merkez birliği faaliyetleri ile ilgili ticari faaliyette bulunan delegeler yönetim kurulu üyesi olamaz. g) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soy kütüğü sistemi faaliyetlerini kendi işletmesinde yapıyor veya yaptırıyor olmak, (2)Merkez birliği yönetim kurulu başkanı başka bir sivil toplum örgütünde başkan ya da kamu görevlisi olamaz. (3)İki dönem yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan üye, takip eden dönemde yeniden başkanlığa seçilemez. (4)Üyelik şartları denetleme kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Genel kurulda en çok oy alanlar yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer. (5)Her hangi bir sebeple yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu üyeleri tarafından yeteri kadar yedek listeden üye çağırılır. Yönetim Kurulu İş Ve Çalışma Şekli MADDE 44-(1) Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve Kuruluş Belgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, Merkez Birliği ve üye birliklerin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır. (2)Merkez birliği yönetim kurulu kendi aralarında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Yönetim kurulu başkanı; aynı anda ayrıca başka bir sivil toplum örgütünde başkan ya da kamu görevlisi olamaz. Birisini tercih etmek zorundadır. Ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara yönetim kurulu üyeleri yazılı olarak davet edilir. Başkan ve bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi merkez birliğini temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline tescil ettirilir. Aynı toplantıda yönetim kurulunun yapacağı toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağandışı toplantılara ilişkin karar alınır. (3)Yönetim kurulu yönetim kurulu başkanının katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar yönetim kurulu başkanı tarafından bir ay içinde yerine getirilir. (4)Yönetim kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda başkanın oyu belirleyici olur. Toplantı karar nisabı 4 üyedir. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet yolu ile oy kullanamazlar. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.Yönetim kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt olunup imzalanır. Verilen karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir.Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde; olağanüstü genel kurul toplantısına gidilerek yeniden yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise yönetim kurulu merkez birliği asıl delegeleri arasından birini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. (5)Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin görev süresi, önceki Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi kadardır. Seçilen yönetim kurulunun görev süresi, bir sonraki genel kurul sonucu seçilen yeni yönetim kuruluna görevi devir edinceye kadar devam eder. (6)Genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemezler. Yönetim Kurulunun Görevleri MADDE 45-(1) Merkez Birliği Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; a. Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve Kuruluş Belgesinde belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir. Bu amaçla ayda bir defa mutat toplantı yapar. Ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir. b. Merkez Birliğinin bütçesini hazırlamak. Birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütmek, c. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunmak, ç)Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapmak d. Kanun, Yönetmelik ve Kuruluş Belgesinde yapılması istenilen değişiklikleri Genel Kurul onayına sunarak Bakanlığa iletmek, e. Üye birlikleri, teknik ve sağlık işleri ile idari ve mali işler konusunda denetlemek, gerektiğinde Bakanlık veya bağımsız denetim kuruluşlarından denetim yapılmasını talep etmek, f. Üye birliklerin, amaçlarından sapması halinde; İl birliği Genel Kurulunu olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmak ve bunların fesih edilmesi teklifini Genel Kurula sunmak, g) Yetiştirici ve birlik personellerinin eğitimlerinin yapılmasını, seminerler düzenlenmesini ve yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi, işletme ekonomisi vb. olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili her türlü konuda yayın ve yayım yapılmasını sağlamak, ğ)En son hayvan ve hayvansal ürün piyasalarına ilişkin haberleri yayınlamak ve üyelerine duyurmak, h) Hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak, ı)Üyesi olan il birliklerine kredi sağlama konusunda yardımcı olmak, i)Merkez Birliği ve üye birlikler için personel yönetmeliği hazırlamak ve Genel Kurul onayına sunmak, mevzuat yönünden uygulamayı takip etmek, j)Yeni kurulan birlikleri Merkez Birliği üyeliğine kabul etmek ve üyelik işlemlerini yürütmek, k)Genel Sekreteri ve diğer personeli işe almak veya iş akdine son vermek, l)Asli görevlerin yürütülmesi amacıyla teknik ve sağlık personeli çalıştırmak, m)Yetiştiricilerin üretmiş oldukları ürünlere pazar bulmak, bu amaçla uygun bulunan yerlerde ürün depolama ve işleme tesisleri kurmak, işletmek, kurulu olan tesislere ortak olmak, her türlü ürün ve girdi pazarlama faaliyetlerini yürütmek, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, n) Merkez Birliği ve üye birliklerin teknik işler şube müdürlüğü, sağlık işleri şube müdürlüğü ile idari ve mali işler şube müdürlüğü faaliyetlerini düzenlemek ve mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, o)Kanunlara aykırı olarak alınan Genel Kurul kararları aleyhine iptal davası açmak, ö) Merkez Birliği ve üye İl Birliklerin Genel Kurulları tarafından uygulanmasına karar verilen ve hazırlanan, Bakanlıkça desteklenecek yatırım projelerini Bakanlık onayına sunmak, p)Merkez Birliğinin aczi halinde Genel Kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber vermek, r) Eski Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliği memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ilgili mercilere haber vermek, s) Denetim amacı ile Bakanlığın, Denetleme Kurulu’nun veya görevlendirilen bağımsız denetleme organının talebi halinde, Merkez Birliğine ait her türlü defter ve belgeleri vermek, ş)Her türlü sigortalama hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesine yardımcı olmak, t) Islah programı kapsamında Merkez Birliği tarafından üretilen veya tedarik edilen genetik materyaller (sperma, embriyo, ovum vb.) ile girdilerin (kulak küpesi, elektronik çip, süt ölçüm kovası vb.) Birlik üyesi yetiştiriciler tarafından kullanılmasını üye birlikler aracılığı ile sağlamak, u) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmi belgeyi düzenlemek veya düzenletmek, ü)Üye birliklerin ödemekle yükümlü olduğu giriş aidatı, üye yıllık aidatı ve soykütüğü hizmet bedellerini tahsil etmek veya tahsil edilmesini sağlamak, v)Bakanlık tarafından Merkez Birliği, üye birlikler ve birlik üyesi yetiştiricilere verilecek hibe, teşvik ve hayvancılık desteklemeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek ya da yürüttürmek, y) Merkez Birliği ve birlikleri ulusal ve uluslar arası alanlarda temsil etmek, fuar, sergi ve panayırlar düzenlemek ve/veya düzenlenenlere katılmak, z) Faaliyet alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslar arası projeler hazırlamak, başka kişi ve kuruluşlarca hazırlanmış olan ulusal veya uluslar arası projelere katılımcı veya destekleyici kuruluş olarak dahil olmak, projelerin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ya da yürüttürmek, aa) Birlik bulunmayan iller ile birliğin aktif olmadığı illerde soykütüğü faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla şube oluşturmak veya işlemleri komşu birliklere yürüttürmek,bu çerçevede kişi veya kuruluşlarla özel protokol yapmak ve protokol hükümlerini uygulamak, bb) Gerektiğinde resmi mevzuatlar (yasa, yönetmelik, mevzuat taslağı vb.) konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı görüş bildirmek, cc) İl Birliklerine asıl, geçici ve aday üyelik girişleri ile ilgili koşulları belirlemek ve üye birliklere tebliğ etmek ve uygulatmak, çç)Merkez Birliği ve üye il Birliği kuruluş belgelerini hazırlamak, dd)Merkez Birliği ve birliklerin ulusal ya da uluslar arası organizasyonlara üye olmasına karar vermek, ee)Merkez Birliği üyelik yükümlülükleri yerine getirmeyen, ıslah faaliyetinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmeyen üye birliklerin üyeliklerinin askıya alınmasına karar vermek, üyelikten çıkartılacak üye birlikleri hakkında kesin ihraç kararının verilmesi hususunu Merkez Birliği Genel Kurulu’na teklif etmek, ff) Sperma, yumurta, embriyo ve benzeri genetik materyallerini üretmek, depolamak ve pazarlamak amacıyla Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, üretilen genetik materyallerin pazarlanması amacıyla bayilik vermek, gg)Islah programı kapsamında ihtiyaç duyulan girdiler (kulak küpesi, elektronik çip, süt ölçüm kovası vb.) ile üretimin her aşamasında elde edilen hayvansal ürünlerin üretilmesine yönelik olarak üretim tesislerini kurmak, damızlık hayvanların değer fiyatına pazarlanması amacıyla damızlık sığır yetiştirme tesislerini kurmak veya kurulu olanlara ortak olmak, ğğ)Hayvancılığın geliştirilmesi ve üye birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli tesisleri kurmak, kurulan şirketlere ortak olmak, işletmek, bu işler için gerektiğinde şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak, hh) Üye birlikleri, teknik işler, sağlık işleri ile idari ve mali işler konusunda denetlemek ya da Merkez Birliği marifetiyle denetlenmesini sağlamak, aksaklık olan üye birlikler hakkında gerekli tedbirleri almak, Yönetim Kurulunun Sorumlulukları MADDE 46-(1) Yönetim kurulu üyeleri merkez birliğine, üyelerine ve merkez birliği alacaklılarına karşı müteselsil sorumludur. (2)Yönetim kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiçbiri kurullarda görev alamaz. Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim kurulu aleyhindeki davalar denetleme kurulunca açılır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve merkez birliği memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur. Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, merkez birliğine ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar. Birliğin Aczi Halinde Yapılacak İşler MADDE 47-(1) Merkez birliğinin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veya yukarıda adı geçen ara bilançosu merkez birliği mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa yönetim kurulu merkez birliği genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.Genel kurul; mevcut sermayesi yeterli olmayan merkez birliğinin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla merkez birliğinin iflasını isteme kararlarından birisini kullanarak ilgili makamlara müracaat eder. (2)Merkez birliğinin son bilançosunda varlığının yarısı merkez birliği borçlarını karşılayamıyorsa, durum yönetim kurulunca Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun yapacağı inceleme sonucu merkez birliğinin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim Kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu takdirde yönetim kurulu, merkez birliğinin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi merkez birliğinin varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır. Denetleme Kurulu MADDE 48-(1)Denetleme Kurulu, Genel Kurul namına Merkez Birliğinin bütün işlem ve hesaplarını inceler. Merkez birliği denetleme kurulu üyeliği dört yıl için, genel kurul delegeleri arasından seçilen 3 asil üye ile 3 yedek üyeden teşekkül eder. Bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır. Genel Kurul tarafından ibra edilmeyen Denetleme Kurulu üyeleri tekrar hiçbir Kurula seçilemez. (2)Denetleme kuruluna veya yönetim kuruluna aynı ilden en fazla bir üye seçilir. Birlik üyeliği düşen Denetleme Kurulu üyelerinin, Merkez Birliği Denetleme Kurulu üyeliği de düşer, Denetleme Kurulu üyeliği düşenlerin yerine yedek listeden sıra esasına göre yeteri kadar yedek üye çağırılır. (3)Denetleme kurulu üyeleri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olamaz. Birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalıkları olanlar üyeliğe seçilemez. (4)Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Denetleme Kurulu üyeliğine seçilenler, önceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlarlar. Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar denetleme kurulu üyeliğine getirilemezler. Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu MADDE 49-(1) Asıl üyeler, kanun, ilgili yönetmelik ve kuruluş belgesi ile kendilerine yüklenen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilin sorumludurlar. Bir Üyeliğin Açılması Ve Çekilme MADDE 50-(1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı, mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar. Denetleme kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini otuz gün içinde seçer.Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa genel kurul toplantıya çağrılmadan merkez birliği delegelerinden denetleme kurulu tarafından bir asil, bir yedek üye çağrılır. İnceleme Yükümlülüğü MADDE 51-(1) Denetleme kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. Yönetim kurulu bu maksatla denetleme kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir. Üyeler gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler. Denetleme Kurulunun Çalışma Düzeni Ve Görevleri MADDE 52-(1) Denetleme kurulu üyeleri, yılda en az 3 ay ara ile 4 defa toplanarak merkez birliğinin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve aksaklıkları yönetim kuruluna bildirir. Bu raporları denetleme kurulu dosyasında saklar. (2)Denetleme Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında herhangi bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.Denetleme kurulu üyeleri, genel kurul toplantısından önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlarlar. Denetleme kurulu üyeleri, bu raporda, yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtirler. Denetleme kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadırlar. a) Genel kurul adına merkez birliğinin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için yönetim kuruluna rapor sunmak, yönetim kurulu gereğini yapmadığında genel kurula sunmak, b) Bütçe ve bilançoyu kontrol etmek, bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü Maddesi esaslarına veya Maliye Bakanlığının kabul ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak, c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek, ç) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek, d) Üç ayda bir ara denetim yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim kurulu başkanına vermek, e) Merkez birliği ile il birlikleri ve merkez birliği yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak, f) Kuruluş belgesinde delegelerin genel kurul toplantılarına katılmaları için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, g) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen yönetim kurulu üyelerinin ve çalışan personeli hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli davaları açmak, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunmak, ğ) Merkez birliği yönetim kurulunun isteği doğrultusunda üye il birliklerini denetler, h) Gerektiğinde merkez birliği genel kurulunu olağanüstü genel kurula çağırır, ı) Genel kurul toplantılarında hazır bulunur, i) Tasfiye işlemlerine nezaret eder, j) Gerektiğinde yönetim kurulunun daveti ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Toplantıda oy hakları yoktur. Denetleme kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar. k) Merkez Birliğini temsilen, Yönetim Kurulu üyeleri ve üye birlikler ile diğer kişi ve kuruluşlar aleyhine her türlü davayı açar. Toplantı Ve Raporlar MADDE 53-(1) Denetleme kurulu üyeleri çalışma raporlarıyla benzer tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar. (2)Denetleme kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, yönetmelik veya kuruluş belgesine aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. (3)Denetleme kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel kurul toplantısında "Denetleme Kurulu Raporu" okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. (4)Merkez birliği genel kurulu tarafından denetim kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet Organlarının Yapılanması Genel Sekreter MADDE 54-(1) Genel sekreter; ziraat fakültesi veya veteriner fakültesi mezunu, birliğin faaliyeti ile ilgili yürüttüğü konularda en az 5 yıl tecrübeli kişiler arasından merkez birliği yönetim kurulunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. Genel sekreter aynı zamanda yönetim kurulunun tabii üyesidir ve oy hakkı yoktur. Yönetim kurulu kararlarını uygular. Şube Müdürlükleri Merkez Birliği Teknik İşleri Şube Müdürlüğü MADDE 55-(1) Merkez birliği yönetim kurulu tarafından ziraat fakültesi zootekni bölümü mezunu, konusunda asgari beş yıl deneyimi olan kişiler arasından teknik işler şube müdürü atanır. Teknik işler şube müdürünün görevleri şunlardır: a) Birliklerin teknik işler şube müdürlükleri tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, değerlendirir ve denetler. b) Bakanlık mevzuatları çerçevesinde pedigri belgelerini düzenler, soy kütüğü, ön soy kütüğü ve ıslah programları ile ilgili esasları belirler. Sergi, müsabaka ve benzeri gösterilerle ilgili kuralları tespit eder. c) Türlere ait bakanlığın belirlediği kriterlere göre ıslah programlarını hazırlar. Soy kütüğünden çıkartılacak hayvanlar hakkında karar verir. Soy kütüğü ile ilgili son gelişmeleri ve alınacak tedbirleri belirler ve bunları yayınlar. ç) Ön soy kütüğü, soy kütüğü ve ıslah programları ile ilgili olarak birliklerin faaliyetlere katılımını belirler ve resmi belgeleri muhafaza eder. Islah programlarını yürütür ve koordine eder. d) Birliklerin teknik konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. Gerektiğinde konu bazında alt birimler kurulabilir. Merkez Birliği Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü MADDE 56-(1) Merkez birliği yönetim kurulu tarafından veteriner fakültesi mezunu, konusunda asgari beş yıl deneyimi olan kişiler arasından sağlık işleri şube müdürü atanır. Merkez sağlık işleri şube müdürünün görevleri şunlardır: a) Birliklerin sağlık işleri şube müdürlükleri tarafından yürütülen hayvan sağlığı programlarının hazırlanmasına yardımcı olur. b) Merkez birliğinin ıslah programları kapsamında sağlık ile ilgili faaliyetleri düzenler. c) Birliklerin sağlık konusunda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. ç) Birliklerin Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, değerlendirir. (2)Gerektiğinde konu bazında alt birimler kurulabilir. İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü MADDE 57-(1)Merkez birliği yönetim kurulu tarafından, dört yıllık fakülte mezunu idari ve mali konularda asgari beş yıl deneyimli kişiler arasından atanır. Merkez birliğinin idari ve mali işlerini yürütür. Birliklerde örnek bir idari ve mali yapının oluşturulması doğrultusunda birlik ve şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Birliklerin idari ve mali konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. Gerektiğinde konu bazında alt birimler kurulabilir. Yeni Müdürlük İhdas Etme MADDE 58-(1) Merkez birliği yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki ile günün gelişen koşullarına uygun olarak yeni müdürlükler ihdas edebilir. İşten Çıkarılma MADDE 59-(1) Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki dahilinde işlerin görülmesiyle görevlendirdiği kimseleri, genel sekreteri, atadığı müdürleri, diğer temsilci ve vekilleriyle hizmet personelini sözleşme şartlarına uymadıkları takdirde yazılı olarak uyarır, yazılı uyarıya rağmen sözleşme şartlarını bir ay sonuna kadar yerine getirmeyenler işten çıkarabilir. İşten çıkarılan kusursuz kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. Dışarıya Karşı Temsil Ve İmza Yetkisi MADDE 60-(1) Merkez birliği yönetim kurulu; resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini genel sekreter ve ilgili müdürlere devredebilir. Ancak, birliği taahhüt altına koyabilecek işlerde yönetim kurulunun vereceği yetki ile genel sekreter yetkilendirilir. Genel sekretere birinci derecede imza yetkisi verilebilir. Tescil MADDE 61- (1)Merkez birliği yönetim kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, bunu notere onaylattıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Bu imza örnekleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kredi müesseselerine ve diğer ilgili kuruluşlara gönderilir. ALTINCI BÖLÜM Merkez Birliğinin Dağılması Ve Tasfiye İşlemleri Dağılma Sebepleri MADDE 62-(1) Merkez birliği aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı dağılır; a) Genel kurul kararı, b) İflasın açılması ile, c) Üye birlik sayısının 7`nin altına düşmesi, Merkez birliği organlarının kurulamaması ve çalışma konusu dışına çıkması, ç) Süresi içerisinde üst üste iki olağan genel kurulunu yapamaması halinde. Tasfiye Kurulunun Atanması MADDE 63-(1) Genel kurulca tasfiye kurulu seçilmediği takdirde tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yapar. Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Tasfiye Edilecek Mal Varlığının Paylaştırılması MADDE 64-(1) Tasfiye haline giren merkez birliğinin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar delege sayısı dikkate alınarak üye birliklere devredilir. Mal varlığını devir edecek üye birlik bulunmaması halinde, Merkez Birliğinin kalan mal varlığı resmi işlemler çerçevesinde devlet hazinesine devredilir. Tasfiye Halinde MADDE 65-(1) Tasfiye haline giren merkez birliği; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını Tasfiye Halinde - ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder. Tasfiye Kurulunun Azli MADDE 66-(1) Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye kurulu veya bu görevi yapan yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir. (2)Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın merkez birliğince haklı bulunması durumunda ayni azil ve görevlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir. Aktifleri Satma Yetkisi MADDE 67-(1) Merkez birliği genel kurulu aksine karar vermedikçe, tasfiye kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır. Tasfiye İşleri, İlk Envanter Ve Bilanço MADDE 68-(1) Tasfiye kurulu göreve başlar başlamaz merkez birliğinin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve merkez birliği genel kurulunun onayına sunar. Tasfiye halinde genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir. (2)Tasfiye kurulu, merkez birliği yönetim kurulu ve denetleme kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir. Tasfiye kurulu, gerek görürse merkez birliği mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye kurulunun huzurunda birlik yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye kurulu dağılma halinde bulunan merkez birliğinin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar. Alacaklıları Davet Ve Koruma MADDE 69-(1) Alacaklı oldukları, merkez birliği defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ticaret sicil gazetesinde ilan suretiyle merkez birliğinin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar. Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Merkez birliğinin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para notere verilir. Defterlerin Saklanması MADDE 70-(1) Tasfiye sonucunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere verilir. Birlik Unvanının Ticaret Sicilinden Çıkarılması MADDE 71-(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine merkez birliğine ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması tasfiye kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir. Tasfiye Kurulunun Sorumluluğu MADDE 72-(1)Tasfiye Kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur. YEDİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler Usül MADDE 73- (1)Merkez birliği muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri tutar, çalışmalarını iş prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler. Maliye Bakanlığı`nca kabul edilen tek tip hesap planı ve bilanço usulünün uygulanmasını sağlar. Hesap Yılı MADDE 74-(1) Hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir. Defter Tutma Yükümlülüğü MADDE 75-(1) Merkez birliği, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Karar Defteri gibi) tutmaya mecburdur. Tasdik Ettirme Ve Beyanname Verme Yükümlülüğü MADDE 76-(1) Defterler yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce merkez birliğinin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir. (2)Merkez birliği, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir. Birlik Gelirleri MADDE 77-(1) Merkez Birliğinin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır; a) Kuruluş Belgesinde yer alan Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik giriş aidatı, üye yıllık aidatı ve ıslah programı hizmet bedeli karşılığı alınan gelirler, b) Ürün bedeli olarak üye birlik tarafından yetiştiricilerden alınacak asgari 50 (elli) litre çiğ süt eşdeğeri soykütüğü hizmet bedelinin %90’ı üye birliğe, %10’u ise Merkez Birliğine gelir olarak aktarılır. c) Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler; 1) İşletme ve hayvan tanımlama hizmeti karşılığı alınacak ücretler, 2) Verim kontrolleri için alınacak ücretler, 3) Soykütüğüne kayıt işlemi karşılığı alınacak ücretler, 4) Yetiştirme ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler, 5) Borsa ve benzerlerden elde edilecek gelirler, 6) Yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak komisyon, 7) Suni tohumlama, embriyo transferi gibi hizmetlerden sağlanan gelirler, 8) Sigortalama hizmetlerinden sağlanan gelirler, 9) Damızlık Belgesi veya Saf ırk sertifikası vb. resmi belgeleri düzenleme karşılığı elde edilen gelirler. 10) Faaliyet alanı ile ilgili yürütülen tüm hizmetlerin karşılığı sağlanan gelirler. ç) Tasdik ücreti, d) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar, e) Danışmanlık, eğitim, yayın, yayım ile tanıtım ve reklam karşılığı elde edilen gelirler, f) Proje hazırlama hizmeti karşılığı elde edilen gelirler, g) Sergi, fuar, damızlık inek yarışması, müzayede vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler, ğ) Damızlık sığır, sperma, ovum, embriyo, süt vb. faaliyet alanı ile ilgili her türlü ürün satışından elde edilen gelirler, h) İthal edilen ve ıslah faaliyetlerinde kullanılacak her türlü genetik materyalin (boğa sperması, embriyo vb.) soykütüğü kayıt sistemine kayıt edilmesinden sağlanan gelirler, ı ) Üretimle ilgili her türlü girdinin temininden sağlanan gelirler, i) Yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda alet ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları vb. üretim girdilerinin satışından sağlanan gelirler, j) Üye birliklerin Merkez Birliğine ayırdıkları “Merkez Birliği Yardım Payı” geliri, k) Veri Tabanı (software) hazırlama ve veri tabanı hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler, l) Diğer Gelirler. Birliğin Hesapları Gelir Gider Farklarının Dağıtılması MADDE 78-(1) Merkez birliğin müspet gelir-gider farkı üyelerinin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür: a) % 15 Yedek akçe, b) % 65 Yatırım ve geliştirme payı, c) % 10 Sosyal hizmetler payı, ç) % 5 Kefalet payı, d) % 5 Olağanüstü yedek akçe. (2)Müspet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar. (3)Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır. Yatırım Ve Geliştirme Payı MADDE 79-(1) Yatırım ve geliştirme payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Merkez Birliği birliklerin yatırım ve geliştirme paylarına katkıda bulunabilir. Merkez Birliği yapmış olduğu katkı oranında, birlik Genel Kurul kararı ile hak sahibi olabilir. (2)Yatırım ve geliştirme payının kullanımında veya birlik imkânları ile yapılacak diğer yatırımlardan yararlanmak için üyelik şartı aranır. Birliğin Katılacağı Yatırımlardaki Durumu MADDE 80-(1) Yatırım ve Geliştirme Payından veya Merkez Birliği imkanlarıyla yapılacak yatırımlarda üyelik şartı aranır. Devlet Yardımı MADDE 81-(1)Bakanlık birliklere teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda gerektiğinde ayni ve nakdi destek verebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Yaptırımlar MADDE 82-(1)İlgili Yasa, Yönetmelik ve kuruluş belgesi kapsamında Merkez Birliğince belirlenen teknik, sağlık, idari ve mali kurallara ve diğer uygulamalara aykırı davranan birlikler kuruluş belgesinde belirtildiği şekilde üyelikten çıkarılır.Kayıt defterleri, sertifikalar ve soykütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kişi bu belgeleri çalar, değiştirir, taklit eder veya amacı dışında kullanırsa gerekli yasal işlemlere başvurulur. DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler Denetim MADDE 83-(1) Birlik ve Merkez Birliği, Kanun ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, birlik ve merkez birliğinin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Birlikler ve merkez birliği bu denetimler esnasında kendilerinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. (2)Ayrıca; merkez birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, merkez birliği ve birliklerin denetimlerini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilirler. Vergi Ve Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 84-(1) Bu kuruluş belgesinde hüküm bulunmayan hallerde ve vergi mevzuatı açısından 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulanır. Uyuşmazlık MADDE 85- (1)Üye birliklerle Merkez Birliği arasında ve birliklerin kendi aralarında doğacak uyuşmazlıklar, öncelikle Merkez Birliği yönetim kurulu yolu ile, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir. Merkez Birliğinin Kuruluş Yasal Dayanağı MADDE 86-(1) Merkez Birliğinin kuruluşu, 13/6/2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bu Kanunu`na istinaden 8/4/2011 tarih 27899 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmış olan "Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe" göre düzenlenmiştir. (2)Kuruluş belgesinde belirtilmeyen hususlar ile çelişen hükümlerde yönetmelik hükümleri geçerlidir.