Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME
3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/52) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısını, c) Çiğ süt referans birim fiyatı: Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenecek olan fatura/müstahsil makbuzlarında ibraz edilerek süt tozu üretiminde kullanılacak soğutulmuş çiğ süt fiyatını, ç) Dahilde işleme izin belgesi: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü, e) İhracatçı birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini, f) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini, g) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu kullanan ve/veya sadece süt tozu üreten sanayicileri, ğ) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı, h) Komisyon: Bakanlıktan bir, ihracatçı birliklerinden bir, Ekonomi Bakanlığından bir, Konseyden iki üyenin katılımı ile oluşan komisyonu, ı) Konsey: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyini, i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle süt tozu üretilmesine izin verilen toplam süt tozu miktarını, j) Kota dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri, k) Süt tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Süt tozu Tebliğine uygun yağlı-yağsız süt tozunu, l) Süt tozu üreten/ürettiren sanayici: Bakanlıktan 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun, Konseye üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, m) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birliği, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliğini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi MADDE 4 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esastır. (2) Belge kapsamında süt tozu alımı Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı, imalatçı-ihracatçılardan temin edilir. (3) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması halinde, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve Konseyce “Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilir. Desteklemeden yararlanacaklar MADDE 5 – (1) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun ve Konseye üye olan süt tozu/üreten/ürettiren işletmeciye; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği/ürettirdiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır. Müracaat yeri ve zamanı MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri müracaatlarını; başvuru dilekçesi ve Ek-1 de yer alan taahhütname ile birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine üçer aylık dönemler halinde yapar. Ocak-Haziran 2012 döneminde Konsey tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen müracaatlar bu kapsamda değildir. Kota miktarı belirlenmesi MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar ile bir ay önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları dikkate alınarak, Konseyin teklifi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Genel Müdürlük, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını birlikte veya ayrı ayrı tebliğ amacına uygun değerlendirebilir. a) Kota tahsisinde, dahilde işleme izin belgesine sahip firmalarla sözleşme yapan imalatçı-ihracatçı firmalar ile süt tozu üreten/ürettiren sanayicilere taahhütleri de dikkate alınarak kapasitelerine göre verebilir. b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerde süt alımını gerçekleştirecek olanlara farklı miktarda kota tahsis edebilir. c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılır. Bu talepler kota tahsisinde değerlendirilebilir. Destekleme birim fiyatının belirlenmesi MADDE 8 – (1) Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için komisyonun raporu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınır. (3) Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esastır. Konsey teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenir. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmaz. (4) Süt tozu üreten/ürettirenler maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı/yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirirler. (5) Komisyon her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün toplanır. Süt tozu üretimi için sütün tedarik edilmesi MADDE 9 – (1) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Bakanlıktan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da aynı madde hükmü geçerlidir. Yurtiçi dahilde işleme izin belgeli işletmelerde süt tozu kullanımı, satışı ve ihracat işlemleri MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında aldıkları yağlı/yağsız süt tozu üretim kotasını kendi ihracatları karşılığında dahilde işleme izin belgesi ithalat süresi içerisinde kendi işletmelerinde kullananlar, ihracatı gerçekleştirdikleri dahilde işleme izin belgelerinin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince onaylı son halinin suretini, her ayın ilk beş iş gününde Konseye gönderir ve Konsey bu belgeleri bir liste halinde aylık olarak ihracatçı birliklerine ve Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Konsey bu belgeleri beş yıl boyunca saklar. (2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlarca yapılır. Süt tozu satışı dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracat öncesi veya ihracat sonrasında aşağıda belirtilen kurallara göre yapılabilir. a) İhracat öncesi satışlarda; dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ilgili Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Satış faturası üzerine dahilde işleme izin belgesinin satır kodu kaydedilir. Söz konusu fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilmek suretiyle kaydedilir. Bu kapsamdaki satışlarda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince düzenlenecek hak ediş belgesi talep edilmez. b) İhracat sonrası satışlarda; İmalatçı-ihracatçılar bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen eşyalara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi otomasyon sisteminde işlem görmüş beyannameler ve hazırlayacakları sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederler ve ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından hak ediş bilgi formu hazırlanır, Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderilir. c) Hazırlanan hak ediş bilgi formu; ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar arasında yapılan sözleşmelerde yer alan bilgilerle, Konsey tarafından tahsisat belgesi düzenlenir, firmalara gönderilir. ç) Birden fazla imalatçıdan süt tozu alınması durumunda hazırlanan sözleşmelerle Konseye müracaat edilerek satın alma yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir. d) Gönderilen hak ediş bilgi formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin bilgiler Konsey tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı olarak bildirilir. e) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı-yağsız olarak ayrılmaz. Ancak satışa ilişkin faturalarda belirtilir. İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler MADDE 11 – (1) Süt tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen firmalardan istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanmaya ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Başvuru dilekçesi, b) Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun belge, c) Konseye üyelik ve yetki belgesi, ç) Dahilde işleme izin belgesi, d) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi), e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi, f) Yetkili kişilerin imza sirküleri ve firmalar arasındaki sözleşmeler, g) Üretilen süt tozu satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemez. Müracaatlar süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. ğ) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının il vergi dairesi veya ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi belgelerinden biri kabul edilir. Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilme zorunluluğu olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak düzenlenir, il/ilçe müdürlüklerince 5 yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur. h) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar tarafından ton olarak düzenlenmiş satış faturalarının bir nüshası il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir. ı) İmalatçı ve dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı vasfında olup ürettiği süt tozu ihracatçı firmalara tahsisat belgesi karşılığında satış yapan firmalardan dahilde işleme izin belgesi gereğince süt tozu kullanarak işlenmiş ürünün ihraç edildiğini gösteren elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannamelerinin veya dahilde işleme izin belgesi kapama hususlarını teyit eden belgeleri istenmez. Ancak dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı firmanın ürettiği süt tozu kendi dahilde işleme izin belgesi kapsamında mamul madde içerisinde ihraç ediyorsa bu belgeler istenecektir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir. i) İbraz edilen gümrük çıkış beyannamelerinin, noter onaylı örneği, ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti veya il/ilçe müdürlüğünce aslının görülmesi suretiyle onaylanmış bir sureti kabul edilir. j) İhracat öncesi satışlarda fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilir. k) İhracat sonrası satışlarda; süt tozu üreten/ürettiren sanayiciden süt tozu satın alan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya ait Konseyden alınmış tahsisat belgesi istenir. İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi MADDE 12 – (1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamı incelenerek il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on iş günü içinde tamamlanır. b) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve/veya gümrük çıkış beyannamesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacaktır. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır. c) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Belge süresi Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre aynı ayın son gününe kadar geçerlidir. Ancak, belge ithalat süresi dolmuş olup süre uzatması alan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alım yapılabilmesi için dahilde işleme izin belgesinin revize edilmiş son halinin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince onaylı sureti firma tarafından Konseye ve il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Geçmiş yıllara ait süt tozu ithalat hakkı bulunan firmalarda destekleme kapsamına alınır. ç) Fatura tarihi; imalatçı, imalatçı-ihracatçılara ait dahilde işleme izin belgesindeki belge ithalat süresi bitiş tarihinin rastladığı ayın son günü olur. 2012 yılına ait destekleme ödemelerinin 2013 yılı içinde yapılabileceği dikkate alınarak 2012 yılı içerisinde uygulanan destekleme dönemlerindeki fatura tarihi, dahilde işleme izin belgesindeki ithalat bitiş tarihindeki ayın son gününe kadar olan satışlarda desteklemelerden yararlandırılır. d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. e) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere gönderilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Son hükümler MADDE 13 – (1) Süt tozu üreten/ürettirenlerce düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayınlamaya, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara bağlı kalmak koşulu ile Genel Müdürlük yetkilidir. (2) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce pazarlanmasını ve üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Konsey yetkilidir. (3) Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini aylar bazında Konseye bildirmek zorundadır. Konsey ulusal bazda süt tozu üretim stoklarını Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçı birliklerine bildirir ve aylar bazındaki destekleme birim fiyatı ile stok durumunu internet sayfasında yayımlar. (4) Bakanlık tarafından kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde yetkili diğer firmalara talepleri doğrultusunda verme hususunda Genel Müdürlük yetkilidir. (5) Bakanlık tarafından belirlenen kota miktarında geçerli aya ait bir artırım olduğunda, artırılan miktar bir sonraki aya Genel Müdürlüğün yazılı bildirimi ile aktarılabilir ve aktarılan aya ait destekleme tutarı ile çiğ süt referans fiyatı üzerinden değerlendirilir. (6) İl müdürlükleri kendi belirledikleri takvimde, bu Tebliğ kapsamında süt tozu kullanılarak ihracat yapan firmaların ihraç ettikleri ürün/ürünlerinden, kendi üretim sahalarından yurt dışı gümrük çıkış noktasına kadar her noktadan numuneler alarak gerekli analizlerinin yapılmasını sağlar. Yapılan analizler sonuçları ile bu Tebliğ kapsamında alım yapan firmaya ait kapasite raporunda beyan edilen değerler arasında uyuşmazlık durumunda şahit numune analizine devam edilir. Tekrar eden uyuşmazlık durumunda bu destekleme kapsamında imalatçı-ihracatçı ve imalatçı bu Tebliğdeki tüm desteklemelerden men edilir ve 16 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır. (7) Yurt içerisinde imalatçı-ihracatçılara satılacak olan süt tozu paketleri üzerinde “Bu Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme uygulaması kapsamındadır.” yazısı bulunur. Desteklemeden yararlanamayacaklar MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilenler bu desteklemeden yararlandırılmazlar: a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar, b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, c) Kamu kurum ve kuruluşları. Finansman ve ödemeler MADDE 15 – (1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır. (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.`ye destekleme tutarının % 0,2`si oranında hizmet komisyonu ödenir. Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında genel hükümler uygulanır. (3) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Yürürlükten kaldırılan tebliğler MADDE 17 – (1) 6/4/2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2010/11) ile 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/13) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Ek-1 TAAHHÜTNAME 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 15 inci fıkrası ile ……….. tarihli ve ………….. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği ” kapsamında ……..…. İli, …….…. İlçesinde faaliyet gösteren ……………. Şirketine ait ve yıllık süt tozu üretim kapasitesi …… ton olan işletmede destekleme dönemi içerisinde, aşağıda yer alan tabloda beyan ettiğimiz miktarda süt tozu üretmeyi/ürettirmeyi, bu miktardaki süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün dönemi içerisinde alındığını, üretmiş/ürettirmiş olduğumuz süt tozunu Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, kendi işletmemde ve/veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satacağımıza, kararname ve buna bağlı olarak yayımlanan uygulama esasları tebliğinde istenen belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve belirtilen tüm hususlara uyacağıma ve bu belgeleri 5 yıl süre ile muhafaza edeceğime, Bakanlık ilgili birimlerince istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz vereceğimizi, taahhütlerimizi yerine getirmediğimiz ve yapılacak incelemeler sonrasında haksız ödeme alındığının tespit edilmesi halinde aynı Kararnamenin 13 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasını ve her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. .…/.…/…. Adres : Firma Yetkilisinin Adı Soyadı, İmza ve Kaşesi Destekleme Talebinde Bulunan Adres Vergi/Kimlik Numarası Kurulu Kapasite (Ton/Yıl) Destekleme Kapsamında Üretmeyi/Ürettirmeyi Taahhüt Ettiği Dönemi ve Miktarı (Ton) Firma Adı Şahıs Adı