Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
DUYURU DETAY
Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ
18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28177
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ
DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/8)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, damızlık harici her türlü hayvanın ithalatı için kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında aranacak belgeleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Damızlık harici hayvan: Damızlık amacı taşımayan her türden hayvanları,
c) Eşkal belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların eşkallerini belirten belgeyi,
ç) Fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma için düzenlenen ihraç edilecek malların cins, miktar, tutarlar ve benzeri özelliklerini belirten kaşe ve imzalı belgeyi,
d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
e) Kontrol belgesi: Yürürlükteki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi) örneği verilen belgeyi,
f) Orijin sertifikası (orijin belgesi): İhracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca düzenlenip onaylanacak damızlık harici canlı hayvanların menşe ülkesini belirten belgeyi (Hayvanların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmesi halinde orijin belgesi aranmaz.),
g) Orijinal veteriner sağlık sertifikası (hayvan sağlık sertifikası, veteriner sertifikası): Hayvan ithalatında, ihracatçı ülke veteriner servisleri tarafından ihraç edilecek hayvanların yüklenmelerinden en fazla iki gün önce yetkili bir resmi veteriner hekim tarafından gerekli muayenelerden sonra doldurulup imzalanarak mühürlenecek olan ihracatçı ülke diline ve Türkçe diline ilave olarak İngilizce de olabilen Bakanlıkça geçerlilik süresi uzatılmadıkça geçerlilik süresi; havayolunda yedi gün, karayolunda onbeş gün, demiryolunda otuz gün, denizyolunda altmış gün olan belgeyi,
ğ) Pedigri (Soy kütüğü) belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların soy ağacını belirten belgeyi,
h) Proforma fatura: Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgileri içeren kaşe ve imzalı belgeyi,
ı) Proforma veteriner sağlık sertifikası: Damızlık harici hayvanların serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş il müdürlüğüne ibraz edilecek onaylı orijinal veteriner sağlık sertifikasında bulunacak sağlıkla ilgili husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal veteriner sağlık sertifikasını düzenleyecek ihracatçı ülke resmi veteriner servislerinden alınacak örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,
i) Test belgesi: Damızlık harici hayvan ithalatında Bakanlıkça talep edilebilecek, ihraç edilecek hayvanların bazı hastalıkları taşımadığına dair ihracatçı ülke resmi veteriner laboratuvarlarınca yapılan test sonuçlarını belirten onaylı belgeleri,
ifade eder.
Kontrol belgesi müracaatında ibraz edilmesi gereken belgeler
MADDE 4 – (1) Bakanlığın damızlık harici hayvan ithalatı için kontrol belgesi müracaatında;
a) Bir adet dilekçe,
b) Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş üç asıl kontrol belgesi,
c) Bir asıl, iki suret proforma fatura veya üç suret fatura,
ç) Üç suret proforma veteriner sağlık sertifikası (Formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya ihracatçı ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmayabilir.),
d) Üç suret orijin sertifikası (malların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.),
e) Bakanlıkça talep edilmesi durumunda, üç suret test belgesi (test sonuçları veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.),
f) Damızlık harici yarış ve engel atlama ve benzeri amaçlı at ithalatında üç suret pedigri ve üç suret eşkal belgesi,
g) İbraz edilen proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası ve her türlü Bakanlıkça istenen diğer belgelerin, ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve faturayı, serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş il müdürlüğüne ibraz edeceklerini ve ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına dair ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış taahhütnamenin, noter tasdikli bir adet asıl iki adet fotokopisi,
ibraz edilir.
Resmi kontrol
MADDE 5 – (1) Bakanlığa ibraz edilen gerekli bütün belgelerin birer suretleri düzenlenecek kontrol belgesi ile beraber veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş il müdürlüğüne gönderilir ve bu belgeler serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında onaylı orijinalleri ile karşılaştırılır.
Yetki
MADDE 6 – (1) Veteriner sağlık sertifikalarında bulunması gereken husus ve bilgiler ile dezenfeksiyon belgesi, aşı belgesi, test belgesi ve benzeri gerekli her türlü bilgi ve belgeler yürürlükte aksine mevzuat bulunmadığı sürece Bakanlıkça belirlenir ve talep edilir.
Genel hükümler
MADDE 7 – (1) Damızlık harici hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında kontrol işlemlerine ilişkin uyulması gereken genel hükümler aşağıdaki şekildedir:
a) Yürürlükteki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Ek I-A sayılı listesinde yer alan damızlık harici hayvanlar kontrol belgesine tabidir.
b) İthal edilmek istenen hayvanların mevzuata uygunluğunun ithalat aşamasında veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri veya yetkilendirilmiş il müdürlüklerince tespit edilmesi halinde bu hayvanların ithalatına izin verilir.
c) İthalatçı sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
ç) Kontrol belgesi düzenlenmesi ve ithalat işlemleri sırasında talep edilen belgelerde yer alan bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
d) Kontrol belgesinin düzenlenmesi Genel Müdürlükçe veya yetkilendirilmiş il müdürlüklerince yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür