Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
DUYURU DETAY
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Sayın Asıl Üyemiz,
          Birliğimizin      2017 yılına ilişkin Olağan GenelKurul Toplantısı 20/04/2017 Perşembe  günü saat 10:30’da “Otogar Karşısı Iyaş Park Düğün Salonu (Süleyman Demirel Kongre Merkezi)” adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte 27/04/2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
                    Hasan Hüseyin ÖZDEMİR (BAŞKAN)
  Ahmet ÖZCAN (MUH. ÜYE)

    GÜNDEM
1-) Yoklama ve açılış,
2-) Divan Başkanlığı seçimi,
3-) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4 Gündeme madde ilavesi ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,( tüm asıl üyelerin 1/10 unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir)
5-) Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
6-) Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
7-) 2014-2015-2016 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
8-) Bakanlık tarafından hazırlanan Anasözleşmenin intibakının görüşülerek karara bağlanması (katılan asıl üyelerin 2/3 çoğunluğunun onayı gerekir),
9-) 2017-2018 çalışma faaliyet raporunun okunması ve onaylanması
10-) 2017-2018 yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,
11-) Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi ve bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12-) Her türlü taşınır ve taşınmazların  alım, satım ve kiralanmasında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13-) Alibaba Süt Ür. Ltd. Şti’ne kullanım hakkı verilen fabrika binamızın durumunun görüşülmesi
14-) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15-) Birliğin amaçları doğrultusunda bir şirkete ortak olunması, iktisadi işletme kurulması, şirket kurulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
16-) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17-) Üyelerin ürettiği ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurulması, kiralanması ve işletilmesi hususlarının görüşülerek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
18-) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19-) Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin)ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
20-) Üye giriş aidatlarının(aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,
21-) Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
22-) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
23-) Yıllık ıslah hizmet bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah hizmet bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin)ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
24-) Üye giriş aidatlarının(aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,
25-) Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
26-) Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,
27-) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
28-) İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
29-) Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik
30-) Birliğin sahibi olduğu şirkete veya iktisadi işletmeye, ihtiyacı doğrultusunda, hizmetlerini yürütmesi sırasında birliğin borç vermesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
31-) aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğeolan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
32-) Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket ve iktisadi işletme adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
33-) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması,işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, FAO……….Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
34-) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliğin sahibi olduğu şirketin veya iktisadi işletmenin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, dağıtılması, pazarlanması ile yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
35-) Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 36-) Birliğin sahibi olduğu şirkete veya iktisadi işletmeye, ihtiyacı doğrultusunda, hizmetlerini yürütmesi sırasında birliğin borç vermesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
37-) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,
38-) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,
39-) Dilek ve temenniler,
40-)    Kapanış.