Güncelleme Tarihi: 12.11.2013 - Arpa Yemlik: 0.59 TL/Kg - Buğday Yemlik Kırmızı: 0.76 TL/Kg - Mısır: 0.58 TL/KG - Soya Küspesi Dökme İth: 1.50 TL/Kg - Çiğ süt fiyatı: 0.93 TL/Kg - Dana: 16,45 TL/Kg - İnek: 13,16 TL/Kg - Düve: 15,04 TL/Kg - Süt Kuzusu: 23,50 TL/Kg - Ayçiçek Küspesi Dökme: 0.60TL/Kg
DUYURU DETAY
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

 

29 Mart 2012 PERŞEMBE

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28248

 

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/35)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012 yılı içerisinde yürütülecek olan Okul Sütü Programı kapsamında, özel okullar hariç, anasınıfından itibaren beşinci sınıf öğrencileri dahil olmak üzere; ilköğretim okulu öğrencilerine uzun ömürlü kutu süt dağıtılarak, çocukların dengeli beslenmesini sağlamak suretiyle gelişme oranlarını arttırmak ve arz fazlası sütün değerlendirilerek üretimde istikrarı sağlamaktır.

(2) Bu Tebliğ, ülke genelinde 2012 yılı içerisinde Okul Sütü Programı kapsamında yürütülecek uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 16/1/2012 tarihli ve 2012/2957 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Karar: 16/1/2012 tarihli ve 2012/2957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

c) Okul sütü: Yurtiçinde üretilen çiğ sütten Türk Gıda Kodeksine uygun olarak UHT yöntemiyle elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlıkça belirlenen, 200 ml lik tam yağlı sade içme kutu sütünü,

ç) Okul Sütü Komisyonu: İllerde vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve sekreteryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,

d) Program: Okul sütü programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk

MADDE 4 – (1) Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Okul sütleri, Bakanlıkça yurt içinden temin edilen sütlerle üretim yapan üreticilerden sağlanır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü kutularının şekli ve kutu üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(5) İllerde okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Program süresinde öğrencilerin gelişme oranları ile süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmaların yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumludur.

(7) Öğrenci velileri, öğretmenler veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından programdan çıkarılır.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 5 – (1) Programın tanıtımı ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

(2) Programda görev alacak öğretmelerin eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okul sütü komisyonu tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin eğitimi, program çerçevesinde eğitim alan öğretmenler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini ve dağıtımı Bakanlık gözetiminde, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Finansman, Ödemeler, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Finansman ve ödemeler

MADDE 6 – (1) Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; Genel Bütçede Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(2) İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak düzenleyecekleri valilik onaylı il icmalini (EK-1), takip eden ayın beşinci işgününde Bakanlığa gönderir.

(3) Bakanlık il icmallerini birleştirerek Türkiye Geneli Ödeme İcmalini (EK-2) hazırlar.

(4) Ödemeler, Türkiye Geneli Ödeme İcmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.